24 spørgsmål & svar

Spørgsmål 1: Hvad får min virksomhed ud af at indgå en praktikaftale?

Svar 1: Praktikken er en mulighed for at få et indblik i, hvem flygtningen er, og om han/hun kan være en mulighed som en fremtidig ansat i virksomheden på ordinær vilkår. Samtidig hjælper virksomheden med til integrationsindsatsen ved at styrke flygtningens kendskab til det danske arbejdsmarked, arbejdskultur og det danske sprog.

 

Spørgsmål 2: Kan alle virksomheder tage en flygtning i praktik?

Svar 2: Ja, hvis virksomheden har et CVR-nummer.

 

Spørgsmål 3: Hvor lang tid varer et praktikforløb?

Svar 3: En praktikaftale indgås normalt for 3 måneder. Hvis det vurderes gavnligt, kan den forlænges i yderligere 3 måneder.

 

Spørgsmål 4: Hvor mange timer pr. uge varer praktikken?

Svar 4: Der er ikke umiddelbart nogen nedre grænse for, hvor mange timer pr. uge en praktik skal vare. Antallet af timer aftales, så det passer ind i virksomhedens drift og behov. Hvis det vurderes meningsfuldt, kan praktikken vare op til 37 timer pr. uge.

 

Spørgsmål 5: Hvor mange praktikanter må vi have?

Svar 5: Der må være en praktikant pr. fem medarbejdere, virksomheden har som ordinært ansatte. Har virksomheden flere end 50 medarbejdere, må der derudover være en praktikant pr. ti ordinært ansatte.

 

Spørgsmål 6: Er praktikanten forsikret under praktikken?

Svar 6: Det er kommunens forsikring, som dækker under praktikken.

 

Spørgsmål 7: Hvor lang tid tager det at opstarte en praktik?

Svar 7: Når det korrekte match mellem virksomhed og flygtning er fundet, laves aftalen med det samme. Formaliteterne klares de følgende dage, hvor kommunen fremsender aftalen elektronisk til godkendelse af virksomheden. Derefter er praktikaftalen etableret.

 

Spørgsmål 8: Hvem tilrettelægger arbejdsindholdet i praktikken?

Svar 8: Når praktikaftalen indgås, aftales der nogle overordnede rammer for indholdet samt det antal timer, praktikanten skal være på arbejdsstedet. Under disse rammer bestemmer og planlægger virksomheden selv arbejdsindholdet.

 

Spørgsmål 9: Hvilke arbejdsopgaver kan praktikanten løse?

Svar 9: Praktikanten må løse alle opgaver, som ligger inden for dennes kompetencer, og der er autorisation til.

 

Spørgsmål 10: Må praktikken finde sted i weekenden og om natten?

Svar 10: Hvis virksomheden i sin normale drift løser opgaver i weekenderne eller om natten, er der ikke noget til hindrer for, at praktikken finder sted på disse tidspunkter.

 

Spørgsmål 11: Må praktikanten køre bil som en del af praktikken?

Svar 11: Nogle flygtninge har gyldigt kørekort i Danmark og må gerne bruge dette i forbindelse med praktikken.

 

Spørgsmål 12: Er der opfølgning på praktikken?

Svar 12: Der er tilknyttet en fast virksomhedskonsulent til den enkelte praktikaftale. Virksomhedskonsulenten følger op over for virksomheden og praktikanten efter nærmere aftale.

 

Spørgsmål 13: Hvad sker der, hvis virksomheden og praktikanten ikke fungerer sammen?

Svar 13: Praktikken afbrydes, hvis virksomheden ønsker det. Praktikforløbet skal være meningsfuldt for alle parter.

 

Spørgsmål 14: Spiller religion en rolle?

Svar 14: Det korte svar er nej. Flygtningene har mange forskellige baggrunde – kulturelle og religiøse, men vi oplever yderst sjældent, at der stilles særlige krav til virksomhederne. Praktikaftalen skal give borgeren indblik i – og forståelse for det danske arbejdsmarked. Udgangspunktet er derfor, at der ikke tages specielle hensyn.

 

Spørgsmål 15: Hvordan håndteres de sproglige udfordringer?

Svar 15: Vores erfaringer er, at selvom en flygtning har begrænsede danskkundskaber ved praktikkens start, så sker der hurtigt en positiv udvikling. Når der er en faglig vinkel på samtalerne, bliver indholdet mere konkret, hvilket styrker tilegnelsen af nye ord hurtigt.

 

Spørgsmål 16: Er der sprogundervisning under praktikforløbet?

Svar 16: Ja, flygtningene har danskundervisning på en sprogskole flere gange om ugen. Vi gør altid vores bedste for at indpasse undervisningen, så den tidsmæssigt ikke konflikter med virksomhedens ønsker til praktikken.

 

Spørgsmål 17: Er der mulighed for tolkebistand?

Svar 17: Opstår der særlige behov undervejs i praktikforløbet, står kommunen klar til at tilbyde assistance – også med tolk hvis det er nødvendigt.

 

Spørgsmål 18: Hvad sker der når praktikken slutter?

Svar 18: Efter maximalt 6 måneder slutter praktikken. Hvis virksomheden ønsker at beholde den nye medarbejder, kan denne ansættes på ordinære vilkår – eller med løntilskud, hvis virksomheden og kommunen i samspil mener, at der er behov for yderligere opkvalificering.

 

Spørgsmål 19: Hvad er løntilskud?

Svar 19: Set fra virksomhedens synspunkt er løntilskudsperioden en måde at danne sig indtryk af, hvordan flygtningen arbejder fagligt og samarbejder med kollegaerne - med begrænsede lønudgifter til følge. Set fra flygtningens synspunkt opleves løntilskud som en helt almindelig ansættelse.

 

Spørgsmål 20: Hvad kræves af min virksomhed for at ansætte en flygtning med løntilskud?

Svar 20: Der skal være tale om nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en flygtning i løntilskud. Løntilskudspladsen skal desuden være egnet til at føre flygtningen over i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde andetsteds.

 

Spørgsmål 21: Hvad er kravene til flygtningen?

Svar 21: Aftale om løntilskud indgås, når man med en vis rimelighed kan forvente, at flygtningen vil kunne varetage jobbet ustøttet på sigt.

 

Spørgsmål 22: Hvad er ansættelsesvilkårene ved løntilskud?

Svar 22: Når flygtningen ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, sker det under almindelig overenskomstmæssige vilkår for løn, pension og arbejdstid.

 

Spørgsmål 23: Hvor længe varer løntilskud?

Svar 23: Løntilskud varer typisk 3-6 måneder og kan i enkelte tilfælde forlænges helt op til et år for flygtninge. Hvor længe løntilskuddet varer afhænger af en konkret vurdering, hvorunder bl.a. flygtningens kompetenceudvikling og mulighederne for senere ordinær ansættelse indgår.

 

Spørgsmål 24: Hvor meget modtager vi i løntilskud?

Svar 24: Virksomheden får 75,09 kr. pr. time (2016) i løntilskud.